Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II)Picture1.jpg

Tisková zpráva MAP II

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 15. listopadu 2017 výzvu č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II) v prioritní ose 3 OP VVV. Výzva MAP II zahrnuje pokračování MAP a Implementaci. To znamená, že bude docházet k aktualizaci MAP (Strategického rámce, Akčního plánu,...). Opět bude zahájená činnost Pracovních skupin a Řídícího výboru. Do Implementace jsou zahrnuty aktivity Akčního plánu a další aktivity dle priorit ve Strategickým rámci. V části Implementace musí žadatel naplnit jedno z povinných opatření (např. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání.) a jedno z doporučených opatření (např. Otevřená škola, Polytechnické vzdělávání). 

 

Nyní se zástupci Hradeckého venkova o.p.s. účastnili několika seminářů a připravují podklady pro podání žádost. Podání žádosti je naplánován na 15.2. 2018 nebo 15.5.2018.

 

Hradecký venkov o.p.s. jako žadatel bude muset oslovit s žádostí o spolupráci všechny školy v území. Musí být deklarováno zapojení zástupců minimálně 70% škol (IZO). Doba realizace projektu 36-48 měsíců.

 

 

CO PŘINESE MAP II JEDNOTLIVÝM AKTÉRŮM V ÚZEMÍ?

Dětem a žákům:

- motivující, bezpečné, podporující a komunikující prostředí ve školách i mimo školy pro učení se, rozvoj osobnosti a rozvoj osobního potenciálu každého dítěte a žáka,

- snížení šikany a diskriminace ve škole i mimo školu.

 

Rodičům:

- více informací o příležitostech pro rozvoj dětí nejen ve škole, ale i mimo školu (neformální vzdělávání),

- možnost podpořit školu a větší zapojení do života školy,

- rozvoj kvalitního kariérového poradenství ve školách, které je nezbytným předpokladem pro správné směřování další vzdělávací dráhy žáka,

- platformu pro otevřenou komunikaci.

 

Ředitelům a učitelům:

- příležitosti pro setkávání ředitelů/učitelů, k vzájemným konzultacím, výměně zkušeností a spolupráci,

- rozvoj spolupráce s rodiči a zapojení rodičů do života školy, podpora škol rodiči,

- možnou místní a komunikativní podporu při organizaci spolupráce s kolegy v místě a při péči o osobní prostor nebo při řešení místních problémů.

 

Zřizovatelům:

- možnost navázání a rozvoje spolupráce zřizovatelů na území MAP,

- příležitosti pro výměnu zkušeností, možnost vytváření společných postupů a metodik pro řízení škol,

možnost využití dat a informací z MAP pro střednědobé plánování v oblasti vzdělávání (např. financování škol).

 

Všem aktérům v území:

- zvýšení informovanosti o aktivitách různých subjektů v oblasti vzdělávání v území, spolupráce mezi formálním a neformálním vzděláváním - zvýšení důvěry, otevřenost a inspirace pro ostatní (ukazuje to, co dělají sousedi a ti druzí),

- prohloubení spolupráce s neziskovými subjekty jak v oblasti vzdělávání, tak např. sociální oblasti,

- zohlednění místních potřeb a podpora v místě – vzdělávání zohledňující místní potřeby,

- zlepšení kvality vzdělávání, vzdělávání rozvíjejí kompetence pro osobní a pracovní život.

 

 

Hlavní cíl MAP

Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

TZ_příprava MAP II[1].docx